Wijzigingen in de opdracht kunnen een prijsverschil veroorzaken.

De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door het terugzenden door de opdrachtgever van een door hem ondertekend exemplaar van de offerte. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede afspraken en/of toezeggingen door of namens DE KATSULENT, zijn bindend slechts indien deze schriftelijk aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

DE KATSULENT kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige negatieve, onwenselijke of schadelijke gevolgen van het gegeven advies tijdens eender welke vorm van betaalde of niet-betaalde consulting (opleiding/gedragstherapie/ /gastlezing). De klant blijft steeds eindverantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de adviezen.


DE KATSULENT belooft dat alle gegeven adviezen zoveel gebaseerd zijn op wetenschappelijke onderzoeken en/of ervaringsdeskundige, dier-vriendelijke technieken en theorieën.

De klant neemt kennis van het feit dat DE KATSULENT niet verantwoordelijk is voor schade (zowel materiële als lichamelijke), veroorzaakt door ongevallen vóór, tijdens of na een klantenbezoek/ opleiding/gastlezing.

DE KATSULENT is niet aansprakelijk voor eventuele schade of verlies die tijdens de training kan worden veroorzaakt aan eigendom van de klant.

DE KATSULENT zal de aanvaarde opdracht en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden met de meeste zorg en volgens de best beschikbare technieken uitvoeren ten einde te voldoen aan de voorwaarden van de overeenkomst.

Klachten dienen, op straffe van onontvankelijkheid, schriftelijk (per email of per post) ter kennis worden gebracht binnen de 30 dagen na het gebeuren van de feiten. De klacht dient grondig gemotiveerd te zijn.

De betalingstermijn voor de door de opdrachtgever te betalen vergoedingen bedraagt 14 dagen gerekend vanaf het verzenden van de factuur.

De geldigheidsduur van de offerte bedraagt 30 kalenderdagen. Door het ondertekenen van de offerte, is de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

De klant erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens intellectuele & industriële eigendommen zijn en blijven van DE KATSULENT. De teksten, afbeeldingen en andere items in de hand outs of het cursusmateriaal worden door auteursrecht beschermd. De klant is niet gerechtigd om op enigerwijze logo’s, grafieken, voorstellingen en alle vormen van cursusmateriaal aan derden af te staan of in gebruik te geven voor persoonlijke of commerciële doeleinden. Het auteursrecht van het ter beschikking gestelde materiaal blijft te allen tijde van DE KATSULENT.

De klant zijn of haar gegevens worden opgenomen in het bestand van DE KATSULENT voor commercieel – administratieve doeleinden en worden onder geen omstandigheden aan derden doorgegeven. In overeenstemming met de wet op de privacy van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer hebt de klant het recht op inzage en verbetering van de over hen bewaarde gegevens.

Kilometervergoeding (0,40 euro/km) is niet inbegrepen, tenzij anders vermeld.

Iedere, zelfs gedeeltelijk op de vastgestelde vervaldag niet betaalde rekening zal van rechtswege een intrest van 1,5% per verlopen of begonnen maand opbrengen, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling vereist is. In geval van wanbetaling der factuur binnen 30 dagen na vervaldag en zonder dat de ingebrekestelling vereist is, zal deze verhoogd worden met 20% met een minimumbedrag van 25,00 euro als conventioneel, forfaitaire schadevergoeding wegens buitengerechtelijke kosten.

Klachten ivm de algemene voorwaarden zullen bekeken worden, maar het is niet mogelijk om hier op in te gaan. De klant dient deze te lezen alvorens ermee akkoord te gaan. Indien de klant akkoord ging met de algemene voorwaarden maar deze niet (volledig) gelezen heeft, en dit ervoor gezorgd heeft dat de klacht in stand kwam, is buiten onze macht en is DE KATSULENT niet verder verantwoordelijk. Deze algemene voorwaarden werden opgesteld voor een goede samenwerking en dit begint met een eerlijke aanvaarding.

Door het aanvaarden van de offerte, de dienstverlening worden door de klant bovenstaande algemene voorwaarden beschouwd als gelezen en goedgekeurd.