De Katsulent vindt de bescherming van jouw privacy en jouw gegevens zeer belangrijk, en in navolging

hiervan hebben wij een privacybeleid opgemaakt. Huidig privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de GDPR-wetgeving of Verordening 2016/679 van het Europees Parlement.

1 Wie ben ik?

Sonja Das, een éénmanszaak (handelend onder de commerciële naam “DE KATSULENT”), met zetel te Hoogbaan 108, 3650 Dilsen-Stokkem, en ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0897.979.676.

E-mailadres: sonja@dekatsulent.be

2 Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De Katsulent verzamelt alleen de persoonsgegevens die door jou werden bezorgd. Zo zal jij

bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres aan mij bezorgen indien jij je inschrijft voor de nieuwsbrief of wanneer jij gebruik wenst te maken van mijn diensten.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die De Katsulent verwerkt:

• Voor- en achternaam

• Geslacht

• Telefoonnummer

• E-mailadres
• Adres
• Bedrijfsgegevens

• IP-adres

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijv. door een profiel op deze website aan te maken

• Locatiegegevens

• Gegevens over jouw activiteiten op de website

• Internetbrowser en apparaat type

De Katsulent verwerkt jouw gegevens dus enkel (i) voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jou

(de klant) en De Katsulent, (ii) voor de nakoming van wettelijke verplichtingen of (iii) wanneer De Katsulent een rechtmatig belang heeft dit te doen en jouw recht op privacybescherming daarbij niet geschonden wordt (bv. versturen van nieuwsbrieven).

3 Cookies

De Katsulent gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand

dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet

of smartphone. De Katsulent gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Bij jouw eerste bezoek aan deze website heb ik jou al geïnformeerd over deze cookies en heb ik jouw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kan je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

4 Minderjarigen

De Katsulent heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan

18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. De Katsulent kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Als jij ervan overtuigd bent dat De Katsulent zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via sonja@dekatsulent.be en dan zullen deze gegevens worden verwijderd.

5 Waarvoor verwerk ik jouw gegevens?

De Katsulent verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

• Verlenen van een dienst

• Bezorgen van een freebie of product aangekocht via de website

• Verzenden van de nieuwsbrief

• Contacteren in het kader van de te verlenen dienst

• Informeren inzake wijzigingen van onze diensten en producten

• De Katsulent verwerkt ook persoonsgegevens als dit wettelijk verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de BTW–aangifte

6 Jouw rechten

Je hebt (onder bepaalde voorwaarden) recht op:

• Opvragen van een kopie van jouw persoonsgegevens,

• Correctie vragen van jouw persoonsgegevens,

• Vragen dat jouw persoonsgegevens worden gewist,

• Bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (bv. voor marketingdoeleinden)

• Jouw toestemming te allen tijde in te trekken (bv. opzeggen van onze nieuwsbrief).

Je kan bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar sonja@dekatsulent.be

De Katsulent wenst jou er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij

de nationale toezichthouder, de Gegevensbeschermingautoriteit. Dat kan via de volgende link:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indienen

7 Bewaartermijn gegevens

De Katsulent bewaart jouw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor

het vervullen van de doelen, zoals beschreven in dit Privacybeleid onder “Waarvoor verwerk ik jouw

gegevens?”. Indien door de wet of door de naleving van een andere wettelijke verplichting een langere

bewaartermijn gerechtvaardigd is, kan De Katsulent jouw gegevens langer bewaren.

8 Beveiliging gegevens

De Katsulent neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neem alle passende maatregelen

om misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang tegen te gaan. Indien je de indruk zou hebben dat jouw

gegevens niet goed worden beveiligd, neem dan zeker contact met me op via sonja@dekatsulent.be

9 Delen van de gegevens met derden

De Katsulent zal jouw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van het verlenen van de diensten en de optimalisering daarvan (zoals, maar niet beperkt tot administratie, verwerken betalingen, etc). Indien het noodzakelijk is dat De Katsulent in dit kader jouw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Onverminderd het voorgaande, is het mogelijk dat De Katsulent jouw persoonsgegevens openbaar

maakt aan de bevoegde autoriteiten (1) wanneer De Katsulent hiertoe verplicht is op grond van de

wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (2) ter

vrijwaring en verdediging van mijn rechten. In geen geval zal De Katsulent jouw persoonsgegevens verkopen aan derde partijen. Het is mogelijk dat onze website links bevat naar andere websites die niet door De Katsulent beheerd worden. De Katsulent is niet aansprakelijk voor privacymaatregelen of de inhoud van deze websites.

10 Vragen

Als je een vraag hebt over dit privacybeleid of over de behandeling van jouw gegevens, contacteer mij

dan door een e-mail te sturen naar sonja@dekatsulent.be